Leerplicht & verlofregeling

Een leerplichtig kind moet elke dag naar school. Als een kind verzuimt, zal de school de oorzaak onderzoeken en zo nodig in samenwerking met de leerplichtambtenaar nagaan of er een oplossing te vinden is.

Volgens de wet moet er van een ingeschreven leerling, in geval van verzuim zonder geldige reden, tijdig kennis worden gegeven van dit verzuim aan de leerplichtambtenaar.

Daarom dienen ouders/verzorgers eventueel verzuim, voorzien van geldige reden, aan de school door te geven. Wanneer een kind, wegens ziekte, niet op school aanwezig kan zijn, dienen ouders/verzorgers dit, indien mogelijk telefonisch, door te geven, het liefst vóór schooltijd. Een schriftelijk bericht, mits op tijd bezorgd, is ook mogelijk.

Voor vrijaf in gevallen als bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. wordt verzocht om vóór die tijd een briefje mee te geven. Ook in andere, bijzondere, gevallen dient eerst toestemming te worden gevraagd aan de directie. Op de school is hiervoor een verlofaanvraagformulier aanwezig.
Zoveel mogelijk zal de gemeentelijke regeling worden gevolgd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin wij als katholieke school vinden dat wij moeten afwijken van de gemeentelijke regeling. Indien dat het geval is, zal er overleg gevoerd worden met de medezeggenschapsraad.

Ongeoorloofd verzuim  
Zie voor verzuim en extra verlof onze schoolgids