Over ons

De Brummelbos maakt deel uit van de Stichting Primenius, een Stichting die met 35 scholen bijzonder onderwijs verzorgt aan ongeveer 5000 kinderen in de provincies Groningen en Drenthe. De Stichting heeft 500 personeelsleden (vast en tijdelijk) in dienst.

Naam van de school

Zoals u weet staat brummelbos in ons dialect voor braamstruik. Vooral toen hier nog uitgestrekte heidevelden waren, kwamen ze hier veel voor. Ook nu zijn ze op verschillende plaatsen te vinden. Weerbarstig als ze zijn, bloeien ze ieder jaar weer op. Een struik met doornen maar ook met heerlijke vruchten. Vergelijk dat eens met onze school……… Immer zoals de struik vruchten geeft waarvan wij profiteren, zo geeft de school kennis en vaardigheden aan onze kinderen waardoor ze tot bloei, tot ontplooiing komen.

Het braambos heeft ook een diep religieuze betekenis. In het Oude Testament riep God Mozes via het brandende braambos op leiding te geven aan het joodse volk en het te bevrijden van slavernij. Zo heeft onze school de taak onze kinderen op het pad naar volwassenheid te begeleiden. Het katholiek geloof is hierbij onze inspiratiebron.
 
Voorgeschiedenis
De Brummelbos is voortgekomen uit de vroegere kleuterschool Het Mierennest en de St. Gerardusschool. In 1982 is gekozen voor de naam R.K. basisschool de Brummelbos.  Onze school beschikt over 9 leslokalen, een speelzaal, ict lokaal, een multifunctionele ruimte, personeelskamer en een ruimte voor de logopediste en fysiotherapeut. Daarnaast gebruikt kinderopvang Dapper een vleugel van de Brummelbos. Dapper heeft een ruimte voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, een BSO-ruimte en een ruimte voor de voorschool.
De kinderen maken voor de gymlessen gebruik van de gymzaal aan de Semsstraat of de sporthal bij het voetbalveld. 
 
Situering
Onze school is gelegen in een rustige wijk van Erica midden in het groen. We hebben veel ruimte rondom de school. We hebben een schoolplein voor de bovenbouw, de onderbouw en de kleuters. Naast onze school staat kinderboerderij "de Naoberhoeve". De kinderen van de Brummelbos gaan gedurende het schooljaar voor verschillende lessen naar de kinderboerderij. 
 
Schoolgrootte
Het team bestaat uit 16 leerkrachten, 2 onderwijsassistentes, een onderwijsondersteuner, een intern begeleider, een conciërge, schoolschoonmaakster en de directeur. 

De school start dit schooljaar met ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Gedurende het schooljaar zal het leerlingenaantal nog gaan groeien.
 
Voor verdere informatie over onze school verwijzen we u graag naar onze schoolgids en naar Scholen op de Kaart

Missie & Visie

Missie 

Het motto van onze school is: De Brummelbos – Ruimte om te bloeien. Wij willen de kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Hierbij willen we kinderen meegeven dat zij onderdeel zijn van de maatschappij. Door aandacht te besteden aan de wereld om ons heen, willen wij kinderen leren het belangrijk is om goed te zorgen voor onze wereld: de mensen, de dieren en onze omgeving.  

Visie 
Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer het zich vellig en vertrouwd voelt op school. We willen daarom een veilige school zijn waar kinderen met plezier naartoe gaan. We besteden aandacht aan leren in al z’n facetten. Het zich thuis voelen van kinderen zien we in het licht van onze algemeen christelijke visie op mens en maatschappij. We willen dit uitdragen in onze levenshouding, de omgang met elkaar en de inhoud van het onderwijs op school.  
Onderwijs is van essentieel belang om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Onze basisschool heeft onder meer tot doel om leerlingen voor te bereiden om als volwassene deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We willen dat onze kinderen met (zelf)vertrouwen, zelfstandig, weerbaar en verantwoordelijkheid hun toekomst tegemoet kunnen treden. Hierbij hoort een open respectvolle houding naar anderen in onze samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid en of handicap en naar andere volkeren en culturen.  
We zien het onderwijs als middel om opvattingen, waarden, overtuigingen en gevoelens die wij als school waardevol achten, over te dragen. We vinden het hierbij belangrijk dat ouders/verzorgers in dit proces meedenken en meepraten. Een goede samenwerking en afstemming van de aanpak op school en thuis is hierbij belangrijk.  

Lees verder »

Identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit 

Onze school is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een open, katholieke school voor alle kinderen. We werken met de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. In de klas worden er Bijbel-verhalen verteld, wordt er gezongen en met elkaar gepraat over levensbeschouwelijke thema’s. Daarnaast hebben we een samenwerking met de parochie en houden we vieringen in de kerk.  

We willen kinderen leren om de wereld om hun heen door een positieve bril te zien. Waarbij we uitgaan van kansen in plaats van bedreigingen. Onze kinderen zijn in ontwikkeling en moeten de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen (zelf)vertrouwen geven en ze emotioneel laten groeien door ze succeservaringen te laten beleven.  

Ieder mens is uniek. We willen de kinderen leren dat ze vanuit eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Gezamenlijk leven, leren, beleven en vieren vinden we belangrijk.  

 

Lees verder »

Geloof

Godsdienst of levensovertuiging

Als uw kind verplichtingen hieromtrent moet vervullen, hoeft het niet naar school. U moet dit minstens 2 dagen van tevoren aan de school melden.

 

Lees verder »