Missie & Visie

Missie 

Het motto van onze school is: De Brummelbos – Ruimte om te bloeien. Wij willen de kinderen de ruimte geven om zich te ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Hierbij willen we kinderen meegeven dat zij onderdeel zijn van de maatschappij. Door aandacht te besteden aan de wereld om ons heen, willen wij kinderen leren het belangrijk is om goed te zorgen voor onze wereld: de mensen, de dieren en onze omgeving.  

Visie 
Onze school streeft naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind. Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen wanneer het zich vellig en vertrouwd voelt op school. We willen daarom een veilige school zijn waar kinderen met plezier naartoe gaan. We besteden aandacht aan leren in al z’n facetten. Het zich thuis voelen van kinderen zien we in het licht van onze algemeen christelijke visie op mens en maatschappij. We willen dit uitdragen in onze levenshouding, de omgang met elkaar en de inhoud van het onderwijs op school.  
Onderwijs is van essentieel belang om in onze maatschappij te kunnen functioneren. Onze basisschool heeft onder meer tot doel om leerlingen voor te bereiden om als volwassene deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We willen dat onze kinderen met (zelf)vertrouwen, zelfstandig, weerbaar en verantwoordelijkheid hun toekomst tegemoet kunnen treden. Hierbij hoort een open respectvolle houding naar anderen in onze samenleving, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid en of handicap en naar andere volkeren en culturen.  
We zien het onderwijs als middel om opvattingen, waarden, overtuigingen en gevoelens die wij als school waardevol achten, over te dragen. We vinden het hierbij belangrijk dat ouders/verzorgers in dit proces meedenken en meepraten. Een goede samenwerking en afstemming van de aanpak op school en thuis is hierbij belangrijk.