Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

De oudervereniging van onze school bestaat uit: 

Voorzitter: Rosalie Weikath
secretaris: Ilona Siekman
penningmeester: Maureen Koers
leden: 
Carina Vinke
Danielle Rink
Gertie Einhaus
Herma Schepers/Robin Schepers
Ilse Lambers
Leonie Kroeze
Jorien Kroeze
Luma Abed
Melvin Abrahams
Lindy Venderbosch
Yvette Koning

De oudervereniging behartigt de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord). De oudervereniging is praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken.
Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de ouderadviescommissie te bevorderen. 

Het gaat in zijn algemeenheid om allerlei zaken die te maken hebben met het welzijn in en rond de school. De oudervereniging helpt bij de organisatie en uitvoering van het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, kleuterfeest, schoolkamp en schoolreis, projecten, extra schoonmaak, Nieuwjaarsborrel voor de kinderen, brigadieren en organiseert acties om extra budget voor dit soort activiteiten te creëren of andere dingen die ten goede komen aan de kinderen te bekostigen. 

Alle hulp die de school op deze manier van de ouders krijgt is zeer waardevol. Vele handen maken licht werk. 

De oudervereniging bestaat uit 11 leden. De oudervereniging vergadert minimaal 6x per jaar, waarvan ook een aantal keren samen met de directie, de SAC (School Advies Commissie) en de MR. Aan het begin van het schooljaar is er een jaarvergadering waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het e-mailadres van de oudervereniging is ovbrummelbos@hotmail.com

Ouderbijdrage 

Een van de taken van de oudervereniging is het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit geld is o.a. bestemd voor de kosten van schoolkampen, Sinterklaasfeest, Kersviering, kleuterfeest en kleine traktaties.

Voor het huidige schooljaar zijn de kosten per kind: € 50,00

Komt uw kind na 1 januari (maar voor 1 april) op school, dan betaalt u de helft. Na 1 april bent u geen bijdrage verschuldigd.

De eigen bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 is vastgesteld op €25,00 per kind. De nota voor het schoolgeld kunt u half oktober verwachten. Indien u de nota niet kunt betalen kunt u zich richten tot de directie. Samen zal er naar een oplossing gezocht worden, zodat uw kind ook aan de activiteiten kan meedoen. Onder bepaalde voorwaarden kan Stichting Leergeld hierin misschien een rol spelen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.leergeld.nl.

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

Het IBAN rekeningnummer van de oudervereniging is: NL70 RABO 0317605313.